Privacy Policy

Privacybeleid BY ZOBÉL
http://www.byzobel.com
Over ons privacybeleid BY ZOBÉL geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening, en gaan zorgvuldig om met alle verzamelde informatie over u en uw gebruik van onze diensten. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de dienstverlening van
BY ZOBÉL. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 23/11/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen we je uit hoe we je gegevens opslaan, hoe we je gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten
die u heeft met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt.
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking
Hieronder leest u hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij deze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens zichtbaar zijn.

Webwinkelsoftware
WooCommerce
Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van WooCommerce, voor onze webhosting maken wij gebruik van de diensten van Mediapartner Solutions. Persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens het gebruik van onze website en diensten worden gedeeld met Mediapartner Solutions heeft toegang tot deze gegevens nodig om (technische) ondersteuning te kunnen bieden. Ze zullen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Mediapartner Solutions heeft op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben de verplichting om de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen te nemen als het om uw persoonsgegevens gaat.
WooCommerce
Onze webshop is ontwikkeld met behulp van WooCommerce software, wij hosten onze webshop op een server in eigen beheer. We hebben de nodige voorzorgsmaatregelen en beveiligingsmaatregelen genomen als het gaat om uw persoonlijke gegevens, zoals een SSL-codering en een sterk wachtwoordbeleid.

E-mail en mailinglijsten
MailChimp
Wij maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze websites en eventuele nieuwsbrieven mogelijk maakt. Elke bevestigingsmail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt naar u verzonden vanaf de servers van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke geautomatiseerde e-mail die vanaf onze website wordt verzonden, vindt u een ‘uitschrijven’-link. Wanneer u op deze link klikt, ontvangt u geen geautomatiseerde e-mails meer van onze website, houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website sterk kan beïnvloeden.
Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Bovendien verzamelt MailChimp informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun service te verbeteren, deze gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden.
Mijn webhost
Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van My webhost. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens te voorkomen. Mijn webhost heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers
Mollie
Voor het afhandelen en verwerken van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om haar dienstverlening verder te verbeteren en in dit kader te delen met derden. Alle bovengenoemde garanties in
met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op eventuele diensten van Mollie waarbij gebruik wordt gemaakt van derden. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de desbetreffende rechtsgronden zijn toegestaan.

Beoordelingen
Transport en logistiek
PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle bezorging is het belangrijk dat we je naam, adres en woongegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.
DHL
Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en woongegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de leveringsovereenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding en boekhouding
Externe verkoopkanalen
Doel van de gegevensverwerking
Algemeen doel van gegevensverwerking
We gebruiken uw gegevens met als enig doel u onze diensten te kunnen verlenen. Dit betekent dat het doel van de verwerking van deze gegevens in directe relatie staat tot de opdracht of taak die u ons aanbiedt. Wij gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – niet op basis van een verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, zullen wij eerst om expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, met een ander doel dan om aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden hebben allemaal een geheimhoudingsplicht op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze diensten verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie.
Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met als doel te helpen bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn wij genoodzaakt te voldoen en bij te staan, maar zullen wij, op grond van wettelijke mogelijkheden, bezwaar maken.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw cliëntprofiel onderhouden en behouden totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze dienstverlening. Zo’n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. Wij zijn verplicht facturen met uw (persoons) gegevens te bewaren vanwege relevante administratieve verplichtingen, deze gegevens worden veilig bewaard zolang de betreffende termijn voor deze verplichtingen nog niet is verstreken. Personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en eventuele documenten die naar aanleiding van uw opdracht of taak zijn gemaakt.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokken partij bepaalde rechten als het gaat om persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u zich als betrokken partij op deze rechten kunt beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in beginsel facturen en kopieën van uw gegevens alleen naar e-mailadressen die u ons kenbaar heeft gemaakt. Indien u deze gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek houden wij een administratie bij van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat op basis van dataclassificaties die wij binnen ons systeem hanteren. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.
Recht op inzage
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op of herleidbaar zijn tot uw persoon, in te zien. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.
Recht op rectificatie
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben met of herleidbaar zijn tot uw persoon, te laten aanpassen. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken en die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, te beperken. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest om deze beperking te annuleren.
Recht op overdraagbaarheid
U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon, op te vragen bij een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons) facturen of kopieën van gegevens die wij, of namens ons derde partijen, hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer aan u kunnen aanbieden, omdat wij de eerdere gegevensveiligheid niet meer kunnen garanderen.
Recht van bezwaar en andere rechten
U behoudt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van ons door derden. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en behandeld. Bij gerechtvaardigd bezwaar zullen wij alle facturen en / of kopieën van persoonsgegevens die wij, of namens ons door derden, tot dat moment hebben verwerkt terugsturen en de verwerking daarna staken. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht van toepassing is, dan vragen wij u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.
Privacybeleid verandert
Wij behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente versie van ons privacybeleid weer. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de wijze waarop wij recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon verwerken, dan zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.
Bedrijfsgegevens
BY ZOBÉL
Nederland

klantenservice@byzobel.com

TOP
SHOPPING BAG 0