Algemene Voorwaarden

BY ZOBÉL, INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN HANDEL ONDER NUMMER 61394904.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
BY ZOBÉL, gevestigd te Boven-Leeuwen, KvK-nummer 61394904, wordt in deze algemene voorwaarden verkoper genoemd.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
De partijen zijn verkoper en koper samen.
De overeenkomst verwijst naar de koopovereenkomst tussen partijen.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of zaken door of namens verkoper.
Afwijking van deze voorwaarden is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.

ARTIKEL 3. BETALING
Het volledige aankoopbedrag wordt altijd direct in de winkel betaald. In sommige gevallen wordt er voor reserveringen een aanbetaling verwacht. In dat geval ontvangt de koper een bewijs van de reservering en de aanbetaling.
Betaalt de koper niet op tijd, dan is hij in verzuim. Blijft koper in gebreke, dan heeft verkoper het recht de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
Blijft de koper in gebreke, dan gaat de verkoper over tot incasso. De kosten van die incasso komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van de verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.
Indien de koper weigert mee te werken aan de uitvoering van de bestelling door de verkoper, is hij alsnog verplicht de overeengekomen prijs aan de verkoper te betalen.

ARTIKEL 4. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN PRIJS
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is vermeld. Indien het aanbod niet binnen die termijn wordt aanvaard, vervalt het aanbod.
Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
De prijs vermeld op aanbiedingen, offertes en facturen bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

ARTIKEL 5. HERROEPINGSRECHT
De consument heeft het recht de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn gaat in op het moment dat de (gehele) bestelling door de consument is ontvangen.
Er bestaat geen herroepingsrecht als de producten volgens de specificaties op maat worden gemaakt of een korte houdbaarheid hebben.
De consument kan gebruik maken van een herroepingsformulier van de verkoper. De verkoper is verplicht om deze direct op verzoek van de koper aan de koper ter beschikking te stellen.
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zendt hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele verzendverpakking terug naar de verkoper, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST
Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in onderling overleg dienovereenkomstig aanpassen.
Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit het tijdstip van voltooiing van de uitvoering beïnvloeden. De verkoper zal de koper hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal verkoper de koper hierover tevoren schriftelijk informeren.
Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, zal verkoper aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst tot overschrijding van deze prijs zal leiden.
In afwijking van het bepaalde in het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van aan hem toerekenbare omstandigheden.

ARTIKEL 7. LEVERING EN RISICO-OVERDRACHT
Zodra het gekochte door de koper is ontvangen, gaat het risico over van verkoper op koper.

ARTIKEL 8. ONDERZOEK, KLACHTEN
De koper is verplicht de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen de kortst mogelijke termijn, te inspecteren. Daarbij hoort onder meer dat koper onderzoekt of kwaliteit en kwantiteit van de geleverde zaken overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die in het normale (bedrijfs) verkeer gelden.
Klachten met betrekking tot beschadiging, tekorten of verlies van geleverde goederen dienen door koper binnen 10 werkdagen na de dag van levering van de goederen schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.
Indien de klacht binnen de gestelde termijn gegrond wordt verklaard, heeft de verkoper het recht om ofwel te herstellen, ofwel opnieuw te leveren, ofwel de levering te annuleren en de koper een creditnota te sturen voor dat deel van de koopprijs.
Geringe en / of gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, hoeveelheid, maat of afwerking kunnen niet tegen verkoper worden ingeroepen.
Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen betrekking op andere producten of onderdelen die tot dezelfde overeenkomst behoren.
Na verwerking van de goederen bij de koper worden geen klachten meer in behandeling genomen.

ARTIKEL 9. MONSTERS EN MODELLEN
Indien een monster of model aan de koper is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts ter indicatie te zijn verstrekt zonder dat het te leveren artikel daaraan behoeft te voldoen. Dit is anders indien partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat het te leveren item hiermee zal overeenstemmen.
Bij overeenkomsten die betrekking hebben op onroerende zaken wordt een opgave van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen tevens geacht slechts ter indicatie te zijn bedoeld, zonder dat het te leveren goed daarmee behoeft te corresponderen.

ARTIKEL 10. LEVERING
Levering vindt plaats “af fabriek / winkel / magazijn”. Dit betekent dat alle kosten voor de koper zijn.
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze aflevert of bij hem laat afleveren dan wel op het moment dat deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak op te slaan voor rekening en risico van koper.
Indien de zaken worden bezorgd is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
Indien verkoper voor het uitvoeren van de overeenkomst gegevens van koper nodig heeft, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
Een door verkoper opgegeven leveringstermijn is indicatief. Dit is nooit een deadline. Bij overschrijding van de termijn dient de koper de verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen of de deellevering geen zelfstandige waarde heeft. De verkoper is gerechtigd deze onderdelen bij levering in gedeelten apart te factureren.

ARTIKEL 11. OVERMACHT
Indien verkoper door overmacht niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan voldoen aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
Met overmacht bedoelen partijen in ieder geval elke omstandigheid waar verkoper bij het aangaan van de overeenkomst geen rekening mee kon houden en waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van de koper kan worden verlangd, zoals ziekte. , oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en rellen, oorlogshandelingen, sabotage, terrorisme, stroomstoring, overstroming, aardbeving, brand, bedrijfsbezetting, stakingen, uitsluiting van werknemers, gewijzigde overheidsmaatregelen, transportproblemen en andere verstoringen in de zaken van de verkoper.
Onder overmacht verstaan partijen voorts de omstandigheid dat de toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst de contractuele verplichtingen jegens verkoper niet nakomen, tenzij dit aan verkoper te wijten is.
Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld voordoet waardoor verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort zolang verkoper niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 30 kalenderdagen heeft geduurd, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Indien de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft de koper het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. Ontbinding is alleen mogelijk per aangetekende brief.

ARTIKEL 12. OVERDRACHT VAN RECHTEN
Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN RETENTIE
De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de volledige overeengekomen prijs heeft betaald. Tot die tijd kan de verkoper een beroep doen op zijn eigendomsvoorbehoud en de goederen terugnemen.
Indien de overeengekomen vooruitbetaalde bedragen niet of niet tijdig worden betaald, heeft verkoper het recht de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel is betaald. Er is dan een verzuim van een schuldeiser. In dat geval kan een laattijdige levering niet tegen de verkoper worden ingeroepen.
De verkoper is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of anderszins te bezwaren.
De verkoper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud aan de koper geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis op eerste verzoek ter inzage te geven.
Indien goederen nog niet zijn geleverd, maar het overeengekomen voorschot of de prijs niet conform de overeenkomst is betaald, heeft verkoper een retentierecht. In dat geval wordt het artikel pas geleverd nadat de koper volledig en conform afspraak heeft betaald.
In geval van liquidatie, insolventie of surseance van betaling van de koper zijn de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 14. AANSPRAKELIJKHEID
Iedere aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering (en) wordt uitgekeerd. Dit bedrag wordt verhoogd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis.
Aansprakelijkheid van verkoper voor schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten is niet uitgesloten.

ARTIKEL 15. KLACHTENPLICHT
Koper is verplicht klachten over de verrichte werkzaamheden onverwijld aan verkoper te melden. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren.
Indien een klacht terecht is, is de verkoper verplicht de zaken te herstellen en indien nodig te vervangen.

ARTIKEL 16. GARANTIES
Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het volgende. De verkoper garandeert dat het verkochte artikel beantwoordt aan de overeenkomst, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de koper ervan wenst te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van de verkochte artikelen door de koper.
Het doel van de genoemde garantie is het creëren van een risicoverdeling tussen verkoper en koper zodanig dat de gevolgen van het niet nakomen van een garantie altijd geheel voor rekening en risico van verkoper komen en dat verkoper nimmer een beroep kan doen op een inbreuk op een garantie. artikel 6:75 BW. Het bepaalde in de vorige zin is ook van toepassing indien de inbreuk bij de koper bekend was of had kunnen worden door onderzoek.
Genoemde garantie geldt niet indien het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of indien – zonder toestemming – de koper of derden wijzigingen hebben aangebracht of geprobeerd hebben het gekochte te maken of te gebruiken voor doeleinden waarvoor het niet bedoeld was. .
Indien de door de verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerd artikel, is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

ARTIKEL 17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op elke overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BY ZOBÉL is gevestigd / een praktijk / kantoor heeft, is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet anders voorschrijft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in een gerechtelijke procedure als onredelijk bezwarend worden beschouwd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

TOP
SHOPPING BAG 0